Los gestort mogelijk met groot prijsvoordeel: Vraag offerte aan!
Binnen 5 werkdagen leverbaar
Altijd 10.000+ m2 op voorraad

2024 …. Het voorjaar; Met nieuwe bestrating / tegels in GeoCeramica, gebakken of een betontegel in alle maten. Voor advies  > Welkom!!!         2e Paasdag geopend op afspraak! tel  0611445530

 

Veelgestelde vragen

Bij bestelling krijgt u een bevestiging en gaan we dezelfde dag de materialen verzamelen en inplannen voor transport. Transport naar u als klant vindt plaats binnen 5 werkdagen.

 • Particulier: vooraf aan de levering op factuur (per mail)
 • Zakelijk: achteraf aan de levering  op factuur (per mail)

Nee, de betaling vindt vooraf plaats.

De prijzen worden exclusief btw getoond, tenzij dit anders is aangegeven.

Voorwaarden Klinkerduijn

De voorwaarden van Klinkerduijn bestaan uit Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden. Bij het sluiten van een overeenkomst gaat u akkoord met beide voorwaarden. De voorwaarden kan men hieronder lezen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten over de levering van producten van Klinkerduijn B.V., gevestigd aan Zeedijk 4, 4454 PM, te Borssele.
 2. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Klinkerduijn is gerechtigd om de voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
 4. Het kan voorkomen dat Klinkerduijn niet altijd strikte naleving van de voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Klinkerduijn het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 5. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst

 1. Alle offertes van Klinkerduijn zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur termijn van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn is vermeld. Als de klant akkoord geeft op de offerte, heeft Klinkerduijn het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
 2. Een offerte vervalt als de producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 3. Mocht in de offerte van Klinkerduijn een fout staan vermeld, dan kan de klant Klinkerduijn niet aan deze fout houden als de klant wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
 4. De inhoud van alle offertedocumenten – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Klinkerduijn. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Klinkerduijn en de klant de overeenkomst is ondertekend of de klant akkoord heeft gegeven op de offerte van Klinkerduijn.
 6. Offertes zijn na datum van afgifte 4 weken geldig. Na deze tijd is het aan Klinkerduijn om te bepalen of de offerte eventueel aangepast moet worden.
 7. Als gevolg van niet te voorziene ontwikkelingen in de markt behoud Klinkerduijn het recht om tussentijds prijsverhogingen door te voeren ook op de lopende orders. De klant zal hierover vooraf worden ingelicht.

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Klinkerduijn aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Klinkerduijn ter beschikking te stellen. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en/of informatie.
 2. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de klant weet of kan weten dat zij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, dan stelt de klant Klinkerduijn van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

Artikel 4. Levering

 1. Klinkerduijn heeft het recht om bepaalde leveringen te laten verrichten door derden.
 2. Klinkerduijn is gerechtigd is om een bestelling met meerdere producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 3. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de klant Klinkerduijn schriftelijk in gebreke te stellen. Dit betekent dat de klant Klinkerduijn een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 4. Levering geschiedt door de producten op de thuislocatie van Klinkerduijn ter beschikking te stellen. Of franco geleverd als dit overeengekomen is.
 5. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de klant afname weigert, dan is Klinkerduijn gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
 6. Klinkerduijn levert de producten enkel op een bereikbare losplaats voor vrachtwagens, waarbij naast de vrachtwagen kan worden gelost. De klant is verplicht om voor een dergelijke losplaats zorg te dragen. De chauffeur die voor Klinkerduijn bezorgt zal ter plaatse beoordelen of de losplaats voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.
 7. De klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten.

Artikel 5. Wijzigen overeenkomst

 1. De klant kan Klinkerduijn schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. Klinkerduijn is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Klinkerduijn schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de klant.
 2. Als de klant een geplaatste bestelling en daarmee de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan heeft Klinkerduijn het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij de klant in rekening te brengen.
 3. In uitzondering op lid 2 geldt dat de klant een bestelling en daarmee de overeenkomst niet kan annuleren als producten speciaal voor de klant bij een leverancier zijn besteld.
 4. Als de klant de overeenkomst wenst aan te vullen, dan zal Klinkerduijn de klant informeren over de kosten die hiermee gepaard gaan.
 5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de klant met betrekking tot een wijziging wat leidt tot een aanvulling op de overeenkomst, laat de aanspraken van Klinkerduijn op betaling onverlet.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

Klinkerduijn heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Klinkerduijn na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de klant is ingediend;
 4. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de klant is ingediend; en ten laste van de klant beslag is gelegd;
 5. een tot ontbinding en/of liquidatie van de klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
 6. de klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
 7. de klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. De klant is verplicht om Klinkerduijn onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub 1 tot en met 7 bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. In uitzondering op lid 1 geldt dat ingeval een offerte is gericht aan een consument dat de in een offerte vermelde prijzen inclusief btw en exclusief andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn.
 3. Als producten worden geleverd op statiegeld pallets, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Als de klant de statiegeld pallets aan Klinkerduijn retourneert, dan wordt het betaalde bedrag voor de statiegeld pallets verrekend met de openstaande vordering van Klinkerduijn op de klant, mits de statiegeld pallets – naar oordeel van Klinkerduijn – schoon en onbeschadigd zijn.
 4. Als de offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan heeft Klinkerduijn het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Betaling dient standaard te geschieden vooraf aan de levering, mits anders vermeld op de factuur.
 6. Als de klant niet binnen de in de lid 5 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Klinkerduijn voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Klinkerduijn moet te maken ter incasso van hetgeen de klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de klant.
 7. Als de klant een consument is en de consument niet binnen de in lid 5 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan stelt Klinkerduijn de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. De consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Klinkerduijn voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Klinkerduijn moet maken voor de incasso van wat de consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de consument.
 8. Klinkerduijn heeft het recht om de betalingen die de klant aan Klinkerduijn voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Bij opmerken of reclame over de onverwachte hoogte van de factuur is er ruimte om binnen 5 dagen contact op te nemen.
 10. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant – naar het oordeel van Klinkerduijn – daarvoor aanleiding geeft, is Klinkerduijn gerechtigd van de klant (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Klinkerduijn te bepalen vorm.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Klinkerduijn in het kader van de overeenkomst geleverde producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde producten eigendom blijven van Klinkerduijn totdat de klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag de klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
 3. De klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Klinkerduijn veilig te stellen.
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Klinkerduijn daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Als Klinkerduijn zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Klinkerduijn om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klinkerduijn zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

 1. De garantie op geleverde producten is beperkt tot de productgarantie zoals door de leverancier aan Klinkerduijn wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. De klant is verplicht om de geleverde producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Eventuele zichtbare gebreken moeten bij levering schriftelijk bij Klinkerduijn worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Klinkerduijn worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Klinkerduijn in staat is adequaat te reageren.
 4. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Hierbij geldt dat verwerking van de geleverde materialen acceptatie van de zijde van de klant betekend; na verwerking vervalt het recht op aanspraak maken op een gebrek.
 5. De klant moet Klinkerduijn in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De klant moet de betreffende producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Klinkerduijn retourneren.
 6. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van producten die Klinkerduijn levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren van de geleverde producten worden afgekeurd.
 7. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 8. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Klinkerduijn het gebrekkige product – naar keuze van Klinkerduijn – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. Ingeval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen producten aan Klinkerduijn te retourneren en de eigendom daarvan aan Klinkerduijn over te dragen, tenzij Klinkerduijn anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Klinkerduijn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Overmacht

 1. Klinkerduijn is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klinkerduijn geen invloed kan uitoefenen en waardoor Klinkerduijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
 3. Klinkerduijn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de klant.
 4. Als Klinkerduijn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Klinkerduijn gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De klant is verplicht om deze factuur te voldoen.
 5. Toeslagen: Wij proberen de prijs vermeld in deze offerte te handhaven, maar behouden ons het recht voor om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren indien wij daartoe van (binnen- en/of buitenlands) overheidswege dan wel via verhoging van de gasolieprijzen worden gedwongen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Klinkerduijn is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Klinkerduijn gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klinkerduijn en/of haar ondergeschikte(n).
 3. Klinkerduijn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 10).
 4. Klinkerduijn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Klinkerduijn is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Klinkerduijn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
 • onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
 • slijtage door normaal gebruik;
 • onjuist onderhoud;
 • plaatsing, bewerking en/of verwerking;
 • omstandigheden waarop Klinkerduijn geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
 1. Klinkerduijn kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

Onder directe schade wordt verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klinkerduijn aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. Klinkerduijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Indien Klinkerduijn aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Klinkerduijn te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Klinkerduijn in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klinkerduijn partij is, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter van arrondissement Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

Klinkerduijn hanteert de volgende leverafspraken:

Het verzend- en leveringsbeleid van Klinkerduijn is zo dat men binnen 5 werkdagen levert; uitzonderlijke situaties als gevolg van leveringsproblemen daargelaten.

Klinkerduijn laat haar producten leveren via verschillende gespecialiseerde transportbedrijven. Deze bedrijven leveren op grote schaal door heel Nederland en België; daarom rekent Klinkerduijn een verzendtarief van €49,95 voor online bestellingen  en voor incidentele leveringen niet via de webshop tarief op aanvraag.